01/10/2018

NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026

 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
 01  Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  01/NQ-HĐND  25/6/2021  Tải về
02 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu PCT-HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 02/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
03 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 03/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
04 Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 04/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
05 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
06 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu PCT-UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 06/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
07 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 07/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
08 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Nhân dân huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 08/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
09 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND huyện khóa XII 09/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về
10 Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XII, nhiệm 2021-2026 10/NQ-HĐND 25/6/2021 Tải về


NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
         
103  Quyết định chủ trương đầu tư kiên cố hóa đường ĐH huyện ( ĐH) và giao thông nông thôn ( GTNT) năm 2021  103/NQ-HĐND  27/4/2021 Tải về 
102  Về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND huyện , các Ban HĐND, UBND huyện, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang  102/NQ-HĐND  27/4/2021 Tải về 
101  V/v Hủy bỏ Nghị quyết 82/MQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về sửa đổi, bổ sung nội dung chi sự nghiệp giáo dục tại Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016  101/NQ-HĐND  08/4/2021  Tải về
100  Về Phương án kiên cố hóa hệ thống đường huyện ( ĐH) và đường giao thông nông thôn (GTNT ) trên địa bàn huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025  100/NQ-HĐND  08/4/2021  Tải về
99  V/v xác nhận kết quả bầu PCT-UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiêmj kỳ 2016-2021  99/NQ-HĐND  08/4/2021  Tải về
98  Nghị quyết xác nhận kết quả việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  98/NQ-HĐND  08/4/2021  Tải về
97  Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  97/NQ-HĐND  08/4/2021  Tải về
96        
95        
94        
93 Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 93/NQ-HĐND 14/01/2021 Tải về
92 Phê duyệt Đề án giải thể Phòng Y tế 92/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
91 Triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, gắn với mục tiêu giảm nghèo cho người dân huyện Nam Giang năm 2021 91/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
90 Về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025 90/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
89 Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021-2025 89/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
88 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 88/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
87 Phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 87/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
86 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C năm 2021 86/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
85 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Nam 85/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
84 Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 84/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
83
Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021
83/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
82 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021 ( Nội dung chi sự nghiệp giáo dục) 82/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
81 Về Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 81/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
80 Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2021 80/NQ-HĐND  18/12/2020 Tải về
79 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 79/NQ-HĐND  17/12/2020 Tải về
78 V/v Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 78/NQ-HĐND  17/12/2020 Tải về
         
76 Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 76/NQ-HĐND 30/7/2020 Tải về
75 Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 75/NQ-HĐND 30/7/2020 Tải về
74 V/v Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 74/NQ-HĐND 30/7/2020 Tải về
73 V/v Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 73/NQ-HĐND 30/7/2020 Tải về
 72  Bổ sung nội dung định mức hỗ trợ để xây dựng mô hình điểm thực hiện Nghị quyết 67/NQ-HĐND, ngày 26/12/2019 của HĐND huyện về hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng NTM năm 2020  72/NQ-HĐND  30/7/2020  Tải về
 71  Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021  71/NQ-HĐND  30/7/2020 Tải về 
 70  Nghị quyết Thông qua Phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu  70/NQ-HĐND  30/7/2020 Tải về 
 69  Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019  69/NQ-HĐND  30/7/2020 Tải về 
 68 Nghị quyết Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2020  68/NQ-HĐND  30/7/2020  Tải về
 67  Nghị quyết về Hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng NTM năm 2020  67/NQ-HĐND  26/12/2019  Tải về
66 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 66/NQ-HĐND 26/12/2019 Tải về
65 Nghị quyết về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2020 65/NQ-HĐND 26/12/2019 Tải về
64 Nghị quyết Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 64/NQ-HĐND 26/12/2019 Tải về
63 Nghị quyết về Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 63/NQ-HĐND 26/12/2019 Tải về
62 Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 62/NQ-HĐND 26/12/2019 Tải về
61 V/v Bầu bổ sung chức danh PCT- UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 61/NQ-HĐND 24/10/2019 Tải về
60 V/v Miễn nhiệm chức danh PCT- UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 60/NQ-HĐND 24/10/2019 Tải về
 59  V/v Miễn nhiệm chức danh PCT- HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  59/NQ-HĐND  24/10/2019 Tải về 
58

V/v cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

58/NQ-HĐND

16/8/2019

Tải về

57

V/v bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2016-2021

57/NQ-HĐND

16/8/2019

Tải về

56

V/v Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Nam Giang huyện Nam Giang , nhiệm kỳ 2016-2021

56/NQ-HĐND

16/8/2019

Tải về

55

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

55/NQ-HĐND

16/8/2019

Tải về

54

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

54/NQ-HĐND 16/8/2019 Tải về
53  Về việc Bổ sung giải pháp phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2019  53/NQ-HĐND  16/8/2019  Tải về
52 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 52/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
51 Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 51/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
50 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu 50/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
49 V/v Quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2019 49/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
48 Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở người có công với Cách mạng QĐ 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nam Giang 48/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
47 Chương trình hỗ trợ phát triển trồng cây ăn quả góp phần xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019 47/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
46 Sửa đổi , bổ sung Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về quy định vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện , các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các nội dung trong chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 46/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
45 Về kế hoạch trung hạn chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện 45/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
44 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 44/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
43 Phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 43/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
42 Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 42/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
41 Nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 41/NQ-HĐND 20/12/2018 Tải về
40 Về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xãhội 6 tháng cuối năm 2018
40/NQ-HĐND
12/7/2018
39 Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019
39/NQ-HĐND
12/7/2018
38 Phê chuẩn danh mục công trình bổ sung vốn đầu tư công năm 2018
38/NQ-HĐND
12/7/2018
37 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
37/NQ-HĐND
12/7/2018
36 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
36/NQ-HĐND
19/12/2017
35 Về việc thông qua đề án công nhận đô thị loại V đối với thị trấn Thạnh Mỹ trực thuộc huyện Nam Giang
35/NQ-HĐND
19/12/2017
34 Thông qua Đề án phát triển du lịch Nam Giang đến năm 2020, định hướng 2025
34/NQ-HĐND
19/12/2017
33 Quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020
33/NQ-HĐND
19/12/2017
32 Phê chuẩn danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
32/NQ-HĐND
19/12/2017
31 Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
31/NQ-HĐND
19/12/2017
30 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
30/NQ-HĐND
19/12/2017
29 Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
29/NQ-HĐND
25/7/2017
28 Nghị quyết về phát triển công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Nam Giang giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 28/NQ-HĐND 25/7/2017 Tải về
27 Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018 27/NQ-HĐND 25/7/2017 Tải về
26 Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính huyện Nam Giang 26/NQ-HĐND 25/7/2017 Tải về
25 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 25/NQ-HĐND 25/7/2017 Tải về
24 Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 24/NQ-HĐND 25/7/2017 Tải về
23 Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 23/NQ-HĐND 22/7/2017 Tải về
22 Nghị quyết về việc bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - Xã hội 06 tháng cuối năm 2017 22/NQ-HĐND 25/7/2017 Tải về
21 Nghị quyết công nhận kết quả bầu chức danh trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/NQ-HĐND 15/6/2017 Tải về
20 Nghị quyết Xác nhận thành viên Ban Dân tộc HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 20/NQ-HĐND 22/12/2016  
19 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2016-2021 19/NQ-HĐND 22/12/2016  
18 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nam Giang nhiệm kỳ 2016-2021 18/QN-HĐND 22/12/2016  
17 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 17/NQ-HĐND 22/12/2016  
16 Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 16/NQ-HĐND 22/12/2016  
15 Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017 15/NQ-HĐND 22/12/2016  
14 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 14/NQ-HĐND 22/12/2016  
13 Nghị quyết Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 13/NQ-HĐND 22/12/2016  
12 Nghị quyết về Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 12/NQ-HĐND 22/12/2016  
11 Nghị quyết Về Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của các cơ quan hành chính,  11/NQ-HĐND 05/7/2016  
10 Nghị quyết Xác nhận thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 10/NQ-HĐND 05/7/2016  
09 Nghị quyết thành lập các tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 09/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về 
08 Nghị quyết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Nam Giang giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030 08/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
07 Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 07/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
06 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 06/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
05 Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 05/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
04 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 04/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
03 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 03/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
02 Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 02/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
01 Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Kinh tế- Xã hội 06 tháng cuối năm 2016 01/NQ-HĐND 05/7/2016 Tải về
         

 


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com