01/10/2018
STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
1 Về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xãhội 6 tháng cuối năm 2018
40/NQ-HĐND
12/7/2018
2 Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019
39/NQ-HĐND
12/7/2018
3 Phê chuẩn danh mục công trình bổ sung vốn đầu tư công năm 2018
38/NQ-HĐND
12/7/2018
4 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
37/NQ-HĐND
12/7/2018
5 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
36/NQ-HĐND
19/12/2017
6 Về việc thông qua đề án công nhận đô thị loại V đối với thị trấn Thạnh Mỹ trực thuộc huyện Nam Giang
35/NQ-HĐND
19/12/2017
7 Thông qua Đề án phát triển du lịch Nam Giang đến năm 2020, định hướng 2025
34/NQ-HĐND
19/12/2017
8 Quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020
33/NQ-HĐND
19/12/2017
9 Phê chuẩn danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
32/NQ-HĐND
19/12/2017
10 Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
31/NQ-HĐND
19/12/2017
11 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
30/NQ-HĐND
19/12/2017
12 Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
29/NQ-HĐND
25/7/2017

 


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  A Vô Tô Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại:  
  Email: