02/01/2019

    Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 12; HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình các mặt trong năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo của UBND huyện trong năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2018 thực hiện 235,6 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 5,84% so với năm 2017. Đến nay, tổng thu 4 cấp ngân sách thực hiện năm 2018 khoảng 711,050 tỷ đồng, bằng 163,36% dự toán giao, vượt 63,36% dự toán giao. Trong đó: thu ngân sách trên địa bàn do Chi cục Thuế và các ngành của huyện quản lý thu thực hiện năm 2018 khoảng 23,5 tỷ đồng, bằng 112,9% dự toán giao, vượt 12,9%, tương ứng số tiền vượt thu 2,7 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

 

 

Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13

 

   Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe và thảo luận về các báo cáo: Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình của UBND huyện v.v...

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, năm 2019, huyện tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân, khai thác phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

 


   Kỳ họp đã thống nhất thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về Kế hoạch trung hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện về quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từu ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nam Giang năm 2018; Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2019; Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận Kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13.


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com