31/12/2019

Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 12; HĐND huyện Nam Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo báo cáo tại kỳ họp, huyện Nam Giang đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, 13/18 chỉ tiêu vượt và 05/18 đạt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 đạt gần 249 tỷ đồng; Công tác thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 855,450 tỷ đồng/528,045 tỷ đồng, bằng 162% dự toán; trong đó, Thu nội địa trên địa bàn: 198,5 tỷ/239,530 tỷ, bằng 82,9% kế hoạch; Chi Cục Thuế và các ngành của huyện quản lý thu thực hiện năm 2019 là 43,395 tỷ đồng/23,890 tỷ đồng, bằng 181,6%. Theo kết quả điều tra năm 2019, toàn huyện có 2.569 hộ nghèo/7.036 hộ toàn huyện, giảm 476 hộ/450 hộ theo chỉ tiêu giao, chiếm tỷ lệ 36,51%, giảm 7,83% so với năm 2018. Đến nay, đã thu hút 5 doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Thôn Hoa

Đ/c Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Đến nay, có 02 chủ thể/02 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2019 gồm: Cơ sở sản xuất Rượu Tà Vạt cất Nam Giang và HTX sản xuất thương mại và dịch vụ Zơ Râm Bách.

 Trong năm 2019, đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng - quân sự địa phương năm 2019; hoàn thành giao nhận quân theo chỉ tiêu, ra quân huấn luyện đảm bảo kế hoạch, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện NG-2019 năm 2019 và cấp xã tại La Êê, Chơ Chun và Cà Dy; đẩy mạnh công tác trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là thời gian cao điểm như: trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Lễ Quốc khánh 02/9,...

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, chính sách của trung ương, tỉnh và huyện; tăng cường công tác quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với quản lý tốt việc phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội; hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tăng cường các biện pháp về quản lý tài nguyên đất đai, lâm, khoáng sản gắn với thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên trên địa bàn huyện phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giáo dục, y tế; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân và chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; đảm bảo quốc phòng- an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của cơ quan chính quyền cấp huyện, xã gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và kỷ luật kỷ cương trong thực hiện công vụ; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương năm 2020. Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản: 261,2 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm: 6.015 ha; trong đó, diện tích cây lương thực có hạt: 3.660 ha.  Tổng sản lượng lương thực có hạt: 6.833 tấn. Tổng diện tích trồng rừng: 200 ha; trong đó, trồng rừng phân tán: 200 ha. Tỷ lệ che phủ rừng: 71,44%. Giá trị sản xuất ngành CN-TTCN do địa phương quản lý: 573,9 tỷ đồng. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ - thương mại: 513,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 580,475 tỷ đồng; trong đó, thu trên địa bàn do huyện quản lý thu: 25,140 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội: Giảm số hộ nghèo: 400 hộ. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới: 13,8%. Tỷ lệ giảm sinh: 0,2%0. Tỷ lệ đạt chuẩn PCGD các bậc học THCS, Tiểu học và Mầm non: 100%. Trường đạt chuẩn quốc gia: 54,2%. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế: 58,3%. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá: 94%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 100%. Chỉ tiêu về Quốc phòng: Hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ: 100%. Qua gần 2 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra; Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và Danh mục đầu tư XDCB năm 2020; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2020; Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần xoá đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

 Văn Thủy


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com