01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1 Pơ Loong A Đốc  14/05/1979  Chủ tịch UBND xã Chơ Chun          Xã Chơ Chun 965377666
2 Doãn Bing 19/07/1979 HUV, Chủ tịch UBND xã Cà Dy  Xã Cà Dy  1234331337
3 Nguyễn Văn Bình  20/04/1967 HUV, Trưởng phòng Nội Vụ  Thị trấn Thạnh Mỹ 974353058
4 A Viết Thị Bông  20/08/1971 Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Bhing Xã Tà Bhing  1663080149
5 Bhát Châu  10/12/1970 Chủ tịch HND huyện Xã Tà Bhing 1668446030
6 Zơ Râm Chiến  15/10/1968 HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện  Xã Chơ Chun 965235777
7 Võ Văn Chương  30/10/1963 HUV, Chủ tịch  LĐLĐ huyện  Xã La Dê 983834063
8 Tơ Ngôl Đa  19/05/1964 Bí thư Đảng ủy xã Zuôich  Xã Zuôich 1643990277
9 Hiên Dơnh  08/03/1981 Bí thư Đảng ủy Chà Vàl  Xã Chà Vàl 1678808976
10 Tơ Ngôl Dứch  15/09/1968 HUV,  Bí thư Đảng ủy  xã Đắc Pre Xã Đắc Pre 976016989
11 Briu Gươnh  20/12/1964 UVTV, CT UBMTTQVN huyện Xã Tà Bhing 905504170
12 Zơ Râm Thị Hai  05/06/1977 UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xã La Dê 1684210191
13 La Lim Hậu  05/09/1970 UVTV, Trưởng Ban Dân vận Xã Zuôich 984762711
14 Bhơ Nướch Thị Bích Hiền  10/09/1983 Phó ban Pháp chế HĐND huyện  Xã Chà Val 968629797
15 Tơ Ngôl Huân  22/10/1978 Chủ tịch UBND xã Đắc tôi  Xã Đắc Tôi 1695908775
16 Zơ Râm Huấn  16/06/1979 Chủ tịch UBND xã La Dêê  Xã La Ê 1678810988
17 Tăng Tấn Hưng  01/08/1970 Phó ban KTXH HĐND huyện Xã Zuôich 978580657
18 Tơ Ngôl Kía  10/10/1970 CT UBND xã Tà Pơ Xã Tà Pơ 978669413
19 A Lăng Mai  27/12/1966 UVTV, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Xã Cà Dy 905123697
20 Criêng Miên  09/08/1982 HUV, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Xã Tà Pơ 1685458407
21 Brao Ngưu  01/01/1979 Chủ tịch UBND xã La Dêê Xã La Dê 1672449288
22 Chờ Rum Nhiên  19/05/1963 Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Thị trấn Thạnh Mỹ 913433517
23 Hiên Nhơm  29/07/1979 Chủ tịch UBND Đắc Pring Xã Đắc Pring 1655285718
24 Zơ Râm Thị Nhung  07/05/1977 Chủ tịch HPN huyện Xã Đắc Tôi 975103399
25 A Vô Tô Phương  24/01/1971 HUV, Phó chủ tịch HĐND  huyện Xã Chà Val 1694727171
26 A Viết Sơn  27/10/1975 UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Xã La Ê 985535977
27 Nguyễn Trường Tâm  15/10/1967 HUV, Trưởng phòng TCKH  Xã Đắc Pre 904369774
28 Zơ Râm Ưới  05/02/1975 Bí thư  Đảng ủy Thị trấn Thạnh Mỹ  Thị trấn Thạnh Mỹ 905901068
29 Lê QuangVịnh  01/01/1968 UVTV, Trưởng công an huyện  Xã Đắc Pring 914153114
30 Doãn Xì  01/06/1959  UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ  Xã Cà Dy 982067050

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com