05/10/2018
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018 của đại biểu HĐND huyện như sau:
1. Thời gian : Tiếp công dân định kỳ hàng tháng (1 lần/1tháng), trong giờ hành chính. Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.
2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân huyện, tại trụ sở HĐND-UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
3. Thành phần và thời gian cụ thể theo bảng sau
 
Thời gian
Họ và tên đại biểu
Chức vụ
Ghi chú
Ngày 29/01/2018
(Thứ Sáu)
Chờ Rum Nhiên
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Chủ trì
Criêng Miên
HUV, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện
 
Ngày 13/02/2018
(28/12 ÂL)
(Thứ Ba)
Zơ Râm Thị Hai
UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
Chủ trì
Bhơ Nướch Thị Bích Hiền
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
 
Ngày 13/3/2018
(Thứ Ba)
A Vô Tô Phương
HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Chủ trì
Nguyễn Văn Bình
HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện
 
Ngày 10/4/2018
(Thứ Ba)
A Lăng Mai
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Chủ trì
Zơ Râm Nhung
HUV, Chủ tịch HLHPN huyện
 
Ngày 10/5/2018
(Thứ Năm)
Bờ Briu Gươnh
UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Chủ trì
Nguyễn Trường Tâm
HUV, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
 
Ngày 12/6/2018
(Thứ Ba)
A Viết Sơn
UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Chủ trì
BHát Châu
HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huy
 
Ngày 10/7/2018
(Thứ Ba)
Chờ Rum Nhiên
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Chủ trì
Doãn Xì
UVTV, Trưởng Ban KTXH HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
 
Ngày 09/8/2018
(Thứ Năm)
Zơ Râm Thị Hai
UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
Chủ trì
La Lim Hậu
UVTV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
 
Ngày 11/9/2018
(Thứ Ba)
A Vô Tô Phương
HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Chủ trì
Lê Quang Vịnh
UVTV, Trưởng Công an huyện
 
Ngày 10/10/2018
(Thứ )
Zơ Râm Thị Hai
UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
 
Chủ trì
Zơ Râm Chiến
HUV, Chính trị viên BCHQS huyện
 
Ngày 13/11/2018
(Thứ Ba)
A Vô Tô Phương
HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Chủ trì
Võ Văn Chương
HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện
 
Ngày 11/12/2018
(Thứ Ba)
Zơ Râm Thị Hai
UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
Chủ trì
Tăng Tấn Hưng
Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
 
4. Triển khai thực hiện
- Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên.
- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phục vụ tốt việc tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại phòng Tiếp công dân huyện. Thông báo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện và định kỳ hằng quý, sáu tháng và năm báo cáo Thường trực HĐND huyện kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện.
- Đài truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện Nam Giang chịu trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện trong năm 2018.
- Trường hợp có thay đổi ngày tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện theo lịch đã thông báo, Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện thông báo trên các phương tiện thông tin trước 07 ngày.
------------------------------

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  A Vô Tô Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại:  
  Email: