Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp;

Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của đại biểu HĐND huyện như sau:

I. ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH VÀ ĐẠI BIỂU HOẠT ĐỘNG KIÊM NHIỆM TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN

1. Tiếp công dân định kỳ

1.1. Thời gian : Tiếp công dân định kỳ: Thời gian 01 ngày (Thời gian cụ thể: Theo lịch đính kèm). Trường hợp ngày tiếp công dân trùng với ngày lãnh đạo có công tác đột xuất thì có thể chuyển trước hoặc sau 1 - 2 ngày làm việc.

Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

1.2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân huyện, tại trụ sở HĐND-UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

1.3. Thành phần và thời gian cụ thể theo bảng sau: 

 

Thời gian

Họ và tên đại biểu

Chức vụ

Ghi chú

Ngày 31/01/2019

(Thứ Năm)

Chờ Rum Nhiên

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Criêng Miên

HUV, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện

 

Ngày 18/02/2019

 (Thứ Hai)

Zơ Râm Thị Hai

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Chủ trì

Bhơ Nướch Thị Bích Hiền

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Ngày 12/3/2019

(Thứ Ba)

A Vô Tô Phương

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Nguyễn Văn Bình

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

 

Ngày 11/4/2019

(Thứ Năm)

A Lăng Mai

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì

Zơ Râm Nhung

HUV, Chủ tịch HLHPN huyện

 

Ngày 15/5/2019

(Thứ Tư)

Bờ Briu Gươnh

UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Chủ trì

Nguyễn Trường Tâm

HUV, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

 

Ngày 11/6/2019

(Thứ Ba)

A Viết Sơn

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Chủ trì

BHát Châu

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huy

 

Ngày 10/7/2019

(Thứ Tư)

Chờ Rum Nhiên

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Doãn Xì

UVTV, Trưởng Ban KTXH HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Ngày 13/8/2019

(Thứ Ba

Zơ Râm Thị Hai

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Chủ trì

La Lim Hậu

UVTV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

Ngày 10/9/2019

(Thứ Ba)

A Vô Tô Phương

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Lê Quang Vịnh

UVTV, Trưởng Công an huyện

 

Ngày 09/10/2019

(Thứ Tư)

Zơ Râm Thị Hai

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

Chủ trì

Zơ Râm Chiến

HUV, Chính trị viên BCHQS huyện

 

Ngày 12/11/2019

(Thứ Ba)

A Vô Tô Phương

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Chủ trì

Võ Văn Chương

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

Ngày 10/12/2019

(Thứ Ba)

Zơ Râm Thị Hai

UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Chủ trì

Tăng Tấn Hưng

Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

 

1.4. Thành phần mời tham gia cùng tiếp: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện. Tùy theo vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng chí chủ trì tiếp công dân giao Văn phòng HĐND&UBND huyện mời các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia tiếp công dân.

2. Tiếp công dân đột xuất

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 18 luật Tiếp công dân năm 2013. Thành phần tham gia tiếp công dân do đồng chí chủ trì tiếp công dân triệu tập

II. ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN HOAT ĐỘNG KIÊM NHIỆM ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ , THỊ TRẤN

Đại biểu đăng ký với Thường trực HĐND cấp xã (nơi đại biểu đang công tác) để tham gia tiếp công dân ít nhất 01 lần/năm (với tư cách là đại biểu HĐND huyện) tại Trụ sở HĐND&UBND ở địa phương.

Danh sách đại biểu HĐND huyện tiếp công dân năm 2019 tại các xã, thị trấn

 

STT

Họ và tên đại biểu

Chức vụ

Địa điểm

01

Zơ Râm Ưới

HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Mỹ

Thạnh Mỹ

02

Doãn Bing

HUV, Chủ tịch UBND xã Cà Dy

Cày Dy

03

A Viết Thị Bông

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Bhing

Tà Bhing

04

Tơ Ngôl Kía

Chủ tịch UBND xã Tà Pơơ

Tà Pơơ

05

Hiên Dơnh

Bí thư Đảng ủy xã Chà Vàl

Chà Vàl

06

Tơ Ngôl Đa

Bí thư Đảng ủy xã Zuôih

Zuôih

07

Hiên Nhơm

Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pring

Đắc Pring

08

Tơ Ngôl Dứch

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pre

Đắc Pre

09

Tơ Ngôl Huân

Chủ tịch UBND xã Đắc Tôi

Đắc Tôi

10

Brao Ngưu

Chủ tịch UBND xã La Dêê

La Dêê

11

ZZơ Râm Huấn

Chủ tịch UBND xã La Êê

La Êê

12

Pơ Loong A Đốc

Chủ tịch UBND xã Chơ Chun

Chơ Chun

 

4. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các thành viên được mời, triệu tập thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất nghiêm túc; chuẩn bị đầy đủ nội dung thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách phục vụ buổi tiếp công dân.

1. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện trong năm 2019 lên Trang Thông tin điện tử của HĐND UBND huyện; phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện phục vụ tốt việc tiếp công dân của đại biêu HĐND huyện tại Phòng Tiếp công dân huyện. Thông báo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện và định kỳ hằng quý, sáu tháng và năm báo cáo Thường trực HĐND huyện kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện.                                                                                                                                   ’

Đối với buổi tiếp công dân do đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy thường xuyên trao đổi thông tin để tham mưu cho đồng chí tham gia tieép công dân theo quy định.

2. Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây dựng Lịch tiếp công dân năm 2019 của đại biếu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 đúng Luật định.

3. Giao bộ phận giúp việc của HĐND cấp xã phục vụ tốt việc tiếp công dân của

đại biểu HĐND huyện tại Trụ sở HĐND&UBND xã, thị trấn. Báo cáo danh sách thời gian đại biểu HĐND huyện tiếp công dân trong năm 2019 về Thường trực HĐND huyện chậm nhât là 20 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này. Thông báo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm tại các xã, thị trến đến Thường trực HĐND huyện chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc việc tiếp công dân. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện.                                                      

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện và bộ phận giúp việc của HĐND cấp xã chịu trách nhiệm niêm yết công khai lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và Trụ sở HĐND&UBND cấp xã, phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ buổi tiếp công dân.

5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng định kỳ 01 lần/tháng Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện trong năm 2019.

6. Trường hợp có thay đổi ngày tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện theo lịch đã thông báo, Văn phòng HĐND&UBND huyện, bộ phận giúp việc HĐND cấp xã tham mưu Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND cấp xã thông báo trên các phương tiện thông tin trước 05 ngày. Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện và bộ phận giúp việc của HĐND cấp xã niêm yết công khai tại Phòng Tiếp công dân huyện và Trụ sở HĐND&UBND cấp xã.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong năm 2019. Thường trực HĐND huyện đề nghị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com