11/11/2019

 

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyên Nam Giang khóa XI,
nhiệm ky 2016-2021

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 01 ngày, ngày 16/7/2019; tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Thanh tra huyện. Trên cơ sở đó, HĐND huyện đã thảo luận và quyết nghị thông qua 06 Nghị quyêt sau:
01. Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2019;
02. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.
03. Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.
04. Miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021;
05. Bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021;
06. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021.
Trên đây là Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Hội đông nhân dân huyện thông báo đến các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan và nhân dân trong huyện được biết./.

Tải thông báo


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com