11/11/2019

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường), HĐND huyện Nam Giang
khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 01 ngày, ngày 24/10/2019; tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện. Trên cơ sở đó, HĐND huyện đã thảo luận và quyết nghị thông qua 03 Nghị quyết sau:
1. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
3. Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trên đây là Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Hội đồng nhân dân huyện thông báo đến các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan, nhân dân trong và ngoài huyện được biết./.

 

Tải Thông báo


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com