27/02/2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ 07, HĐND huyện Nam Giang, khóa XI,

nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Kỳ họp thứ 07 Hội đồng nhân dân huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 19/12 đến ngày 20/12/2018. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các Báo cáo, Đề án, Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện. Trên cơ sở đó, HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 12 Nghị quyết sau đây:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

2. Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019’

3. Nghị quyết Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020;

5. Nghị quyết về Kế hoạch trung hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện;

6. Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện về quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từu ngân sách cấp huyện, cấp xã cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

7. Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019;

8. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nam Giang năm 2018.

9. Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2019;

10. Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Nghị quyết xác nhận Kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 07, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Hội đồng nhân dân huyện thông báo đến các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan và nhân dân trong huyện được biết./.


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com