01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1 Nguyễn Văn Bình  20/04/1967 HUV, Trưởng phòng Nội Vụ  Thị trấn Thạnh Mỹ 974353058
2 Criêng Miên  09/08/1982 HUV, Trưởng ban Dân tộc Xã Tà Pơ 1685458407
3 Tăng Tấn Hưng  01/08/1970 Phó ban KTXH HĐND huyện  Xã Zuôich 978580657

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com