13/12/2020

 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Nam Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021     Tải về

 

Tài liệu HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI 67/BC-HĐND 16/11/2020 Tải về
02

Báo cáo Kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2020:

+ Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị, nguồn vốn 2019-2020 trên địa bàn huyện Nam Giang

Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Kết quả giám sát UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý , điều hành ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện QĐ 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và QĐ 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện từ năm 2012 đến nay

  

 

66/BC-ĐGS

  

65/BC-ĐGS

 

19/BC-KTXH

 

  21/BC-HĐND

 

 

  

 

 06/11/2020

  

06/11/2020

 

17/4/2020

 

 12/6/2020

 

 

 

 

 Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

 

 

03 Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND huyện 68/BC-HĐND 11/12/2020 Tải về
04 Dự thảo NQ Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021  17/TTr-HĐND  14/12/2020  Tải về
05 Dự thảo NQ Phê chuẩn Đề án Phát triển CNTT, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025  214/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
06 Dự thảo NQ Phê chuẩn Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021  213/TTr-UBND  14/12/2020  Tải về
07 Dự thảo NQ Phê chuẩn kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025  208/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
08 Dự thảo NQ Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021  209/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
09 Dự thảo NQ Phê duyệt Chủ trương đầu tư danh mục đầu tư công năm 2021  205/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
10 Dự thảo NQ Phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021  203/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
11 Dự thảo NQ Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025  207/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
12 Dự thảo NQ phê chuẩn bổ sung Kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 05 năm giai đoạn 2016-2020  206/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
13 Dự thảo NQ phê chuẩn bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020  204/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
14  Dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020 (Nội dung chi sự nghiệp giáo dục)  210/TTr-UBND  11/12/2020  Tải về
15 Dự thảo NQ Phê duyệt Phương án Triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2021   NQ-HĐND     Tải về
16 Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt Đề án giải thể Phòng Y tế huyện Nam Giang  215/TTr-UBND  14/12/2020  Tải về
17   Dự thảo Nghị quyết Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  18/TTr-HĐND  15/12/2020  Tải về
 18  Dự thảo Nghị quyết Bổ sung Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  19/TTr-HĐND  15/12/2020  Tải về

 

Tài liệu các Ban HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01  Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2021  30/BC-KT-XH  11/12/2020  Tải về
02  Báo cáo Thẩm tra tình hình thực hiện kinh tế xã hội 05 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2026  31/BC-KT-XH  11/12/2020  Tải về
03  Báo cáo Thẩm tra phương án triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, gắn với mục tiêu giảm nghèo cho người dân huyện Nam Giang năm 2021  32/BC-KT-XH  11/12/2020  Tải về
04  Báo cáo Thẩm tra Phương án sửa đổi, bổ sung chi sự nghiệp Giáo dục đã ban hành tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện  33/BC-KT-XH  11/12/2020  Tải về
05  Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi NSNN, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và phương án phân bổ dự toán thu, chi NSNN, danh mục đầu tư công năm 2021  34/BC-KT-XH  11/12/2020  Tải về
06  Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021-2025  35/BC-KT-XH  11/12/2020  Tải về
07  Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện  36/BC-KT-XH  05/12/2020  Tải về
08  Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Nam Giang giải thể Phòng Y tế 25/BC-HĐND.PC  15/12/2020  Tải về
09  Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình chấp hành pháp luật năm 2020 và các nội dung do Ban phụ trách trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI 26/BC-HĐND.PC  15/12/2020  Tải về
10  Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Nam Giang về phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang, giai đoạn 2021-2025 27/BC-HĐND.PC  15/12/2020  Tải về
         
         

 

Tài liệu UBND huyện

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 260/BC-UBND 07/12/2020 Tải về
02 Báo cáo đề án Phát triển CNTT, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025    02/ĐA-UBND  14/12/2020  Tải về
03 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2026  264/BC-UBND 11/12/2020 Tải về
04 Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 265/BC-UBND 11/12/2020 Tải về
05 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2020 và Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư công năm 2020 263/BC-UBND 11/12/2020 Tải về
06 Báo cáo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 (Nội dung chi sự nghiệp giáo dục) 266/BC-UBND 11/12/2020 Tải về
07 Báo cáo Phương án triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2021   04/PA-UBND  14/12/2020  Tải về
08 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tình hình giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và chương trình công tác thanh tra năm 2021. 267/BC-UBND  11/12/2020  Tải về
09 Báo cáo của UBND về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI 268/BC-UBND  14/12/2020  Tải về
 10  Đề án giải thể Phòng Y tế huyện Nam Giang  01/ĐA-UBND 14/12/2020   Tải về
         
         

 

Tài liệu của các cơ quan khác 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang về kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 239/BC-VKS 01/12/2020 Tải về
02 Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện Nam Giang năm 2020 51/2020/BC.TA 19/11/2020 Tải về
03 Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện năm 2020 53/TB-MTTQ 09/12/2020 Tải về

 


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com