24/12/2021

   Theo báo cáo tại kỳ họp, Trong bối cảnh chung chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và những điều kiện bất lợi khác, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể trong huyện Nam Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2021 đề ra.

Trong đó, nổi bật là việc kịp thời kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện và khắc phục các ảnh hưởng, ổn định các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 226; nhiều mô hình sản xuất được tập trung đầu tư rõ nét; thu ngân sách trên địa bàn do huyện vượt so với kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến, đạt 95% kế hoạch đề ra; tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép có phần được kiềm chế, giảm đáng kể số vụ việc vi phạm so với năm trước...vv, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở được quan tâm.

Năm 2022; Huyện tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, chính sách của trung ương, tỉnh và huyện; tăng cường công tác quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với quản lý tốt việc phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội; hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tăng cường các biện pháp về quản lý tài nguyên đất đai, lâm, khoáng sản gắn với thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên trên địa bàn huyện phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giáo dục, y tế; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân và chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; đảm bảo quốc phòng- an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của cơ quan chính quyền cấp huyện, xã gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hệ thống một cửa và kỷ luật kỷ cương trong thực hiện công vụ; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương năm 2022.

Tại kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về Tổ chức thường lệ các kỳ họp năm 2022; Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2022; Nghị quyết về Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi,định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc chương trình mục tiêu Nghị quyết 88 và Nghị quyết 16 của Chính phủ; Nghị quyết về phương án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2022.

 

 Văn Thủy

 

 

 
Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.792.272 
Email: hdndnamgiang@gmail.com