19/07/2020

 Sáng ngày 17 tháng 7, Đồng chí Trần Văn Tân-PCT UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Nam Giang để kiểm tra công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

 

 Báo cáo tại buổi làm việc cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020; thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020, Nam Giang được phân bổ gần 80 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Chương trình 30a là hơn 63 tỷ đồng; Chương trình 135 là hơn 16,6 tỷ đồng; 79 triệu đồng thực hiện truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình là 79 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên, huyện đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo và phấn đấu giảm hộ nghèo hàng năm theo hướng bền vững.  Thông qua việc đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, tác động trực tiếp từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo; đời sống của người nghèo, cận nghèo, người dân sống ở vùng ĐBKK đã được cải thiện rõ rệt, nhất là về y tế, giáo dục và nhà ở; nhiều công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng và phát huy tốt tác dụng, như: giao thông, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi…Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, phát triển sản xuất.

Cùng với đó, các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết 80 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh như: chính sách dạy nghề, chính sách hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, tiền điện cho hộ nghèo; các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo; hỗ trợ xuất khẩu lao động; khuyến khích thoát nghèo…được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Các mô hình sản xuất kinh tế tiêu biểu được chú trọng nhân rộng. Người dân bước đầu đã áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất…Góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo đúng hướng, tăng dần tỷ trọng  công nghiệp- dịch vụ…

 Kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020: Tính đến nay, toàn huyện có 295 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020; trong đó, hộ nghèo: 251 hộ; hộ cận ngghèo 44 hộ; đạt 62,75% so với chỉ tiêu kế hoạch giao. Địa phương có số lượng hộ nghèo đăng ký thoát nghèo nhiều nhất là thị trấn Thạnh Mỹ 62 hộ/46 hộ, xã Tà Bhing  42 hộ, xã đăng ký ít nhất là Zuôih: 02 hộ.

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Văn Tân-PCT UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và các ban, ngành, địa phương trong huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt 11 nhiệm vụ trong kế hoạch giảm nghèo của tỉnh, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo cho các đối tượng là hộ chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn, tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho công tác giảm nghèo theo kế hoạch phânbổ, cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo để người dân nắm bắt và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của công tác giảm nghèo v.v…

                                                                Văn Thủy

  • 1

 

 

 
Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.792.272 
Email: hdndnamgiang@gmail.com