13/12/2021

 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 03 HĐND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021     Tải về
  Gợi ý thảo luận     Tải về

 

Tài liệu HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 02, HĐND huyện khóa XII 80/BC-HĐND  04/11/2021 Tải về
02  Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  20/TTr-HĐND  17/12/2021  Tải về
 03  Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu vào chức danh phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  21/TTr-HĐND  17/12/2021  Tải về
 04 Tờ trình đề nghị phê chuẩn Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 22/TTr-HĐND 17/12/2021 Tải về
 05 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 82/BC-HĐND 17/12/2021 Tải về
 06 Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của HĐND huyện về triển khai các mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn huyện 83/BC-ĐKS 17/12/2021 Tải về
         

 

Tài liệu các Ban HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022  04/BC-HĐND.BTD 17/12/2021  Tải về 
02   Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình kinh tế- xã hội, kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022  05/BC-HĐND.BDT 17/12/2021  Tải về 
 03  Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chương trình công tác năm 2022  02/BC-HĐND.PC  17/12/2021  Tải về
04   Báo cáo kết quả giám sát gián tiếp bằng văn bản về việc ban hành nghị quyết HĐND và các văn bản quy phạm pháp luật đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Giang  03/BC-HĐND.PC  17/12/2021  Tải về
05  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình QPAN-TTATXH, chấp hành pháp luật năm 2021 trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII 04/BC-HĐND.PC 17/12/2021 Tải về
06  Báo cáo Thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nam Giang 05/BC-HĐND.KTXH 17/12/2021 Tải về
 07 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2022 06/BC-HĐND.KTXH 17/12/2021 Tải về
08  Báo cáo thẩm tra đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 07/BC-HĐND.KTXH 17/12/2021 Tải về
09  Báo cáo thẩm tra đánh giá thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2021 và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn huyện Nam Giang 08/BC-HĐND.KTXH 17/12/2021 Tải về
10  Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 09/BC-HĐND.KTXH 17/12/2021 Tải về
 11 Báo cáo thẩm tra phương án triển khai thực hiện dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả, gắn với mục tiêu giảm nghèo cho người dân huyện Nam Giang năm 2022 10/BC-HĐND.KTXH 17/12/2021 Tải về
 12 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 11/BC-HĐND.KTXH 17/12/2021 Tải về
 13 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện 12/BC-KTXH 17/12/2021 Tải về

 

Tài liệu UBND huyện

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
 01  Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 264/TTr-UBND 02/12/2021  Tải về 
 02  Tờ trình về việc bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 265/TTr-UBND 02/12/2021  Tải về 
03  Tờ trình đề nghị Ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 273/TTr-UBND 10/12/2021  Tải về 
04  Tờ trình về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 274/TTr-UBND 10/12/2021 Tải về
05  Tờ trình phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 275/TTr-UBND 10/12/2021 Tải về
06 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C 276/TTr-UBND 10/12/2021 Tải về
 07 Tờ trình Phê chuẩn điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 277/TTr-UBND 10/12/2021 Tải về
 08 Tờ trình phê chuẩn Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 279/TTr-UBND 16/12/2021 Tải về
09   Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022  361/BC-UBND 10/12/2021   Tải về
10   Báo cáo Kết quả công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham những năm 2021 và chương trình công tác thanh tra năm 2022   362/BC-UBND  10/12/2021  Tải về
 11 Báo cáo đánh giá thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020, kéo dài đến năm 2021 và Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 363/BC-UBND 10/12/2021 Tải về
12 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 364/BC-UBND 10/12/2021 Tải về
13  Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 365/BC-UBND 10/12/2021 Tải về
14  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 367/BC-UBND 10/12/2021 Tải về
 15  Phương án triển khai thực hiện dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả gắn với mục tiêu giảm nghèo cho người dân huyện Nam Giang  07/PA-UBND  16/12/2021  Tải về
 16.  Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  378/BC-UBND  19/12/2021  Tải về

 

Tài liệu của các cơ quan khác 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
 01 Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022  88/BC-TA  07/12/2021  Tải về
02 Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang 259/BC-VKS 06/12/2021 Tải về

 


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com