01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1 Lê QuangVịnh  01/01/1968 UVTV, Trưởng công an huyện , Tổ trưởng  Xã Đắc Pring 914153114
2 Tơ Ngôl Huân  22/10/1978 Chủ tịch UBND xã Đắc tôi, Tổ phó  Xã Đắc Tôi 1695908775
3 Tơ Ngôl Đa  19/05/1964 Bí thư Đảng ủy xã Zuôich  Xã Zuôich 1643990277
4 Tơ Ngôl Dứch  15/09/1968 HUV,  Bí thư Đảng ủy  xã Đắc Pre Xã Đắc Pre 976016989
5 Tăng Tấn Hưng  01/08/1970 Phó ban KTXH HĐND huyện  Xã Zuôich 978580657
6 Hiên Nhơm  29/07/1979 Chủ tịch UBND Đắc Pring  Xã Đắc Pring 1655285718
7 Zơ Râm Thị Nhung  07/05/1977 Chủ tịch HPN huyện Xã Đắc Tôi 975103399
8 Nguyễn Trường Tâm  15/10/1967 HUV, Trưởng phòng TCKH  Xã Đắc Pre 904369774
9 La Lim Hậu  05/09/1970 UVTV, Trưởng Ban Dân vận Xã Zuôich 984762711

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com