15/09/2022

 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 06, HĐND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 06 HĐND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026     Tải về
 02        
         

 

Tài liệu HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01.  Quyết định triệu tập kỳ họp HĐND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/QĐ-HĐND  14/9/2022  Tải về
02   V/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 12/9/2022   13/HĐND-TH  14/9/2022  Tải về
 03  Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn Kế hoạch vốn đối ứng cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025      Tải về
 03  Dự thảo Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và số người làm việc năm 2022; giao định suất hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP;  số 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022       Tải về
 03  Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025      Tải về
 03  Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn Kế hoạch vốn đối ứng cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025      Tải về
 03 Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026      Tải về

 

Tài liệu các Ban HĐND huyện 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01  Báo cáo thẩm tra nhu cầu báo cáo nhu cầu đối ứng và tỉ lệ đối ứng ngân sách huyện, ngân sách xã cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  13/BC-KHXH 14/9/2022   Tải về
02   Báo cáo thẩm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2026  14/BC-KTXH  14/9/2022  Tải về
03         
 04        
0        

Tài liệu UBND huyện

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
01   Tờ trình Đề nghị quyết định biên chế công chức, số người làm việc năm 2022 150/TTr-UBND   17/8/2022  Tải về
02   Tờ trình quy định nguồn vốn đối ứng từ ngân sách huyện, ngân sách xã cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 165/TTr-UBND   12/9/2022  Tải về
 03  Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 166/TTr-UBND   12/9/2022  Tải về
04  Tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 167/TTr-UBND   12/9/2022  Tải về
05  Báo cáo nhu cầu vốn đối ứng và đề xuất tỉ lệ đối ứng ngân sách huyện, ngân sách xã cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  255/BC-UBND   12/9/2022  Tải về
 06  Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 256/BC-UBND   12/9/2022  Tải về
 07  Phụ lục kèm theo Báo cáo 256/BC-UBND      Tải về
 08        
 09        
 10        
 11        
 12        
 13        
 14        
 15        
         

 

Tài liệu của các cơ quan khác 

STT
Trích yếu nội dung
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
File đính kèm
 01        
 02        
 03        

  


   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com