01/10/2018
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Chức vụ hiện nay 
Nơi ứng cử 
Số di động 
1 La Lim Hậu  05/09/1970 UVTV, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện  Xã Zuôich  984762711
2 Bhơ Nướch Thị Bích Hiền  10/09/1983 Phó ban Pháp chế HĐND huyện  Xã Chà Val 968629797
3 Zơ Râm Chiến  15/10/1968 HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện Xã Chơ Chun 965235777
4 Tơ Ngôl Kía  10/10/1970 Chủ tịch UBND xã Tà Pơ Xã Tà Pơ 978669413
5 Bhát Châu  10/12/1970 Chủ tịch HND huyện Xã Tà Bhing 1668446030

   

   

   
  Trang thông tin điện tử Hội đồng Nhân dân huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Chịu trách nhiệm chính:  Zơ Râm Thị Hai - Phó Chủ tịch HĐND huyện
  Địa chỉ:  Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
  Điện thoại: 02353.792.272 
  Email: hdndnamgiang@gmail.com